Last Updated on 16 Mar 2023

ประกาศผลการคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่าง กิจกรรม การสร้างวงจรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ขอประกาศผลการคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อถอดบทเรียนรายประเด็น
จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน 'เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย' จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่

1.วงศ์สนิทวิถี (สุขภาพดี มีความรู้ น่าอยู่ เป็นกันเอง) กทม. 
2.รักษ์ยั่งยืนเชียงของ จ.เชียงราย
3.การผลิตข้าวเม่าสู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน จ.สกลนคร
4.เมืองชุมแพไม่ทิ้งกันสู่การพัฒนาที่ยังยืน จ.ขอนแก่น
5.ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ จ.สุราษฎร์ธานี  

ขอแสดงความยินดีกับพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกและขอขอบพระคุณทุกพื้นที่ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หมายเหตุ: ทีมวิจัยจะประสานไปยังพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566