Publications

08/05/2018

บทบาทหน้าที่ของบุคลาการสาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำรหับทารกและเด็กเล้ก พ.ศ. 2560

 60 View(s)  2 Download(s)  22.29 MBDownload

08/05/2018

ช่วงแรกเกิดเด็กไม่ได้ต้องการปริมาณนมมากนักเนื่องจากเด็กได้รับอาหารสะสมตั้งแต่อยู่ในท้องแม่

 16 View(s)  2 Download(s)  788.90 KBDownload

08/05/2018

“เมื่อทารกอายุครบ 6 เดือน นมแม่หรือนมผงอย่างเดียว มีสารอาหารไม่พอ สำ�หรับทารกอีกต่อไป ทารกจำ�เป็นต้องกินอาหารตามวัยเสริมที่หลากหลาย [1] ในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อให้ได้สารอาหาร ครบถ้วน”

 9 View(s)  2 Download(s)  840.81 KBDownload