Fact sheets

08/05/2018

“เมื่อทารกอายุครบ 6 เดือน นมแม่หรือนมผงอย่างเดียว มีสารอาหารไม่พอ สำ�หรับทารกอีกต่อไป ทารกจำ�เป็นต้องกินอาหารตามวัยเสริมที่หลากหลาย [1] ในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อให้ได้สารอาหาร ครบถ้วน”

 23 View(s)  3 Download(s)  840.81 KBDownload

08/05/2018

คู่มือสำหรับแบบสอบถามเพื่อใช้ในการศึกษา การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ที่มีนโยบายการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 10 View(s)  1 Download(s)  1.51 MBDownload