Blog

06/12/2019

Universal Health Coverage (UHC) and Health Systems Development: Learning and Sharing Experiences between Morocco and Thailand

Universal Health Coverage (UHC) and Health Systems Development:

Learning and Sharing Experiences between Morocco and Thailand

 

ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศได้จัดการศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูงจากราชอาณาจักรโมร็อกโกและเจ้าหน้าจากองค์การอนามัยโลก จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย

เนื่องจากในขณะนี้ระบบสุขภาพของประเทศโมร็อกโกกำลังอยู่ในช่วงปฏิรูป วัตถุประสงค์หลักของการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้จึงต้องการพูดคุยในเรื่อง 1. การปฎิรูประบบสุขภาพของไทยโดยเน้นมิติด้านกลยุทธ์และด้านการเมือง 2. องค์กรด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบทบาทของการบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิและระบบการส่งต่อผู้ป่วย  3. ระบบการเงินทางสุขภาพโดยเน้นเรื่องของหลักเกณฑ์และการจัดการในการจ่ายเงินของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  4. การมีส่วนร่วมในนโยบายสุขภาพของประชาชนไทย 5. การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสุดท้าย 6. ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย

คณะศึกษาดูงานยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมและเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

ในวันที่ 2 ธค 2562 นพ.ศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา  เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เดินเยี่ยมชมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการดำเนินงานของระบบหลักประกันสุขภาพของไทย การพัฒนาระบบการส่งต่อ  กลไกของการจัดซื้ออย่างมียุทธศาสตร์  การจัดการด้านการเงินและระบบการจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สำหรับวันที่สองของการศึกษาดูงาน  ทางคณะศึกษาดูงานได้ยี่ยมชมโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยตัวแทนโรงพยาบาลได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมของการให้บริการของโรงพยาบาล ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการผู้ป่วย รวมทั้งได้เดินเยี่ยมชนส่วนต่างๆของโรงพยาบาล  ในภาคบ่ายได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลกระทุ่มล้ม และได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

วันสุดท้ายของการศึกษาดูงาน เป็นการนำเสนอการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน และกระบวนการการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย โดยตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  นอกจากนี้นักวิจัยจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศได้นำเสนอสถานการณ์ด้านกำลังคนด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นนโยบายการผลิตและการคงอยู่ของกำลังคนในระบบสุขภาพไทย หลังจากนั้นคุณวิไลลักษณ์ จาก สปสช. ได้แลกเปลี่ยนและสรุปบทเรียนจากการศึกษาทั้งสามวันที่ผ่านมา

 

News
About Webmaster IHPP Thailand