Black Ribbon
Thursday, 23 February 2017

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิจัย : ด้านระบาดวิทยา ประชากรศาสตร์ภาระโรค สถิติ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

Written by  Published in Job Opportunity Tuesday, 04 October 2016 14:15
Rate this item
(0 votes)

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิจัย : ด้านระบาดวิทยา ประชากรศาสตร์ภาระโรค สถิติ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานในแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย (Thailand Burden of Disease) โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมทีมวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยภาระโรค
 2. พัฒนาโครงร่างงานวิจัย
 3. ดำเนินการศึกษาวิจัย ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
 4. จัดทำรายงานการวิจัยบทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ และเขียนบทความเผยแพร่
 5. นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการฯและ ผลการศึกษาวิจัยในเวทีต่าง ๆ ตามมอบหมาย
 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานศึกษาวิจัย
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยปริญญาโทในสาขาระบาดวิทยา, ชีวสถิติ, สถิติ, ประชากรศาสตร์หรือสาขาทางการแพทย์/สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในทีมงาน
  3. มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบสูงมีความมุ่งมั่นในการทำงานอดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีมทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  4. มีทักษะที่ดีหรือโดดเด่น ในด้านภาษาอังกฤษการผลักดันนโยบาย การสื่อสารนโยบาย การสร้างเครือข่าย
  5. มีทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติในระดับดี เช่น SPSS, STATA, R
  6. มีพื้นฐานในการทำวิจัยด้านสุขภาพ และงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  7. มีประสบการณ์ในการวิจัย อย่างน้อย 2 ปี หากมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการด้านระบาดวิทยาหรือสุขภาพประชากรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. สามารถทำงานล่วงเวลาและออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บ่อยโดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 8. ประกันสังคม
 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 10. การตรวจสุขภาพประจำปี
 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 12. การพัฒนาศักยภาพ
  1. ใบสมัครงาน (โปรด Download แบบฟอร์มจาก Website. http://ihpp.thaigov.net)
  2. ประวัติส่วนบุคคล
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. รูปถ่าย
  7. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  8. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  9. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

คุณสมบัติและประสบการณ์

อัตราเงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา

สวัสดิการ :

เอกสารประกอบการสมัคร :

วิธีการสมัคร:

สามารถมาสมัครด้วยตนเอง,ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ Email มายัง

นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน)

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น3 ซอยสาธารณสุข 6

(ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385

E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

Download

Read 213 times Last modified on Tuesday, 04 October 2016 14:29