Black Ribbon
Thursday, 23 February 2017

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง โครงการแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Programme : ITH)

Written by  Published in Job Opportunity Tuesday, 04 October 2016 13:58
Rate this item
(0 votes)

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

โครงการแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ

(International Trade and Health Programme : ITH)

************************

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Programme: ITH) โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบโครงการวิจัย ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย
 2. ดำเนินการในโครงการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับทีมวิจัยตามโครงการ
 3. เก็บข้อมูล ประมวลผลและ วิเคราะห์ข้อมูล จัดการข้อมูลการศึกษาวิจัย
 4. เขียนบทความเผยแพร่ บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ และจัดทำรายงานการวิจัย
 5. นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการฯ และ ผลการศึกษาวิจัย ในเวทีต่าง ๆ ตามมอบหมาย
 6. ร่วมผลิต/เผยแพร่ข้อมูลวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานศึกษาวิจัย
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์

 1. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยปริญญาโททางด้านสาธารณสุขศาสตร์, เภสัชศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข, หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะทางด้านอังกฤษดี  (พูด ฟัง อ่าน เขียน)
 3. มีทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติในระดับดี เช่น SPSS, STATA
 4. มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. มีพื้นฐานในการทำวิจัยด้านสุขภาพ และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บ่อยโดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 7. ประกันสังคม
 8. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 9. การตรวจสุขภาพประจำปี
 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 11. การพัฒนาศักยภาพ
  1. ใบสมัครงาน (โปรด Download แบบฟอร์มจาก Website. http://ihpp.thaigov.net)
  2. ประวัติส่วนบุคคล
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. รูปถ่าย
  7. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  8. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  9. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

สวัสดิการ :

อัตราเงินเดือน: ตามแต่ตกลงกัน

เอกสารประกอบการสมัคร :

วิธีการสมัคร:

สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ Email มายัง

นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน)

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น3 ซอยสาธารณสุข 6

(ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385

E-mail address:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net 

Download 

Read 305 times Last modified on Tuesday, 04 October 2016 14:29