22/01/2020

ระบบสุขภาพอาเซียน: ร่วมกันเร่งพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ผู้เขียน : ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ************************************************************************************************************************************ แม้ว่ากลุ่มประเทศอาเซียนเป็นตลาด “ดาวรุ่ง” ซึ่งยังคงระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ได้ดีในภาพรวม แต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำกลับมีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติ โดยหนึ่งในนั้นคือ ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพ จากการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอกลุ่มประเด็นสุขภาพที่ 3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ (ASEAN Health Cluster 3: Strengthening Health System and Access to Care) ในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 14 (The 14th ASEAN Health Minister’s Meeting: AHMM) ในวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา พบว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในแง่อายุคาดเฉลี่ยของประชากรที่ยาวนานขึ้น ไปจนถึงการเข้าถึงน้ำสะอาดและมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น […]

News
15/01/2020

Special Speakers on the topic “Do more: Cost Effective Analysis in IC” in the ICN Forum 14th

Special Speakers on the topic “Do more: Cost Effective Analysis in IC” in the ICN Forum 14th เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร  สพ.ญ.สุณิชา  ชานวาทิก และน.สพ.ศุภภัทร  คีรีวรรณ ได้เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรในงานประชุม “วิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 14” ภายใต้หัวข้อ “Do more:  Cost effective analysis in IC” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ งานประชุมนี้จัดโดย สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อและ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานประชุมดังกล่าวจัดขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 – […]

News
16/12/2019

Kick-off meeting on the Vietnam Global Health Office

Kick-off meeting on the Vietnam Global Health Office เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามได้จัดการประชุม “Kick-off meeting on the Vietnam Global Health Office” เพื่อประกาศการจัดตั้ง Vietnam Global Health Office นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินในเรื่องสุขภาพโลกระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศต่างๆ ทั้งนี้ดร.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ดร.วลัยพร พัชรนฤมล และดร.วริศา พานิชเกรียงไกร ได้รับเชิญให้นำเสนอประสบการณ์ของประเทศไทย โดยหนึ่งในผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศไทยในเรื่องสุขภาพโลกในอนาคต

News
06/12/2019

Universal Health Coverage (UHC) and Health Systems Development: Learning and Sharing Experiences between Morocco and Thailand

Universal Health Coverage (UHC) and Health Systems Development: Learning and Sharing Experiences between Morocco and Thailand   ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศได้จัดการศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูงจากราชอาณาจักรโมร็อกโกและเจ้าหน้าจากองค์การอนามัยโลก จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย เนื่องจากในขณะนี้ระบบสุขภาพของประเทศโมร็อกโกกำลังอยู่ในช่วงปฏิรูป วัตถุประสงค์หลักของการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้จึงต้องการพูดคุยในเรื่อง 1. การปฎิรูประบบสุขภาพของไทยโดยเน้นมิติด้านกลยุทธ์และด้านการเมือง 2. องค์กรด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบทบาทของการบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิและระบบการส่งต่อผู้ป่วย  3. ระบบการเงินทางสุขภาพโดยเน้นเรื่องของหลักเกณฑ์และการจัดการในการจ่ายเงินของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  4. การมีส่วนร่วมในนโยบายสุขภาพของประชาชนไทย 5. การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสุดท้าย 6. ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย คณะศึกษาดูงานยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมและเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 2 ธค 2562 นพ.ศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา  เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ […]

News