25/01/2019

เสวนาวิชาการบทเรียนจากมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลีย

http://iththailand.net/our-activities/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2

เสวนาวิชาการบทเรียนจากมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลีย แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH) จัดเสวนาวิชาการบทเรียนจากมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลีย  นักกฎหมายชี้ไทยต้องเตรียมข้อมูลสนับสนุนการประกาศใช้มาตรการบุหรี่ซองเรียบอย่างรัดกุมเพื่อเตรียมต่อสู้คดีพิพาทที่อาจเกิดขึ้น วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH) จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อบทเรียนจากมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลีย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำความเข้าใจกระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้องค์การการค้าโลกและกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ศึกษาบทเรียนจากการออกมาตรการบุหรี่ซองแบบเรียบของออสเตรเลียและรับฟังข้อเสนอแนะต่อการเตรียมตัวของไทยหากต้องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท การเสวนาได้รับความสนใจอย่างมากจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริหาร นักวิชาการ และนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 80 ท่าน ดร. ชาลี กาญจนกุญชร กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ผู้นำการเสวนาได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลออสเตรเลียชนะคดีที่ถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติฟ้องต่อศาลสูงของออสเตรเลียและอนุญาโตตุลาการภายใต้ความตกลง Australia- Hong Kong Free Trade Agreement  ว่ามาตรการซองบุหรี่แบบเรียบละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะสิทธิในเครื่องหมายการค้า ภายหลังจากที่กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Tobacco Plain Packaging Act 2011) มีผลบังคับใช้ว่า รัฐบาลออสเตรเลียมีการเตรียมพร้อมในด้านข้อมูลสนับสนุนการออกมาตรการดังกล่าวอย่างรัดกุม มีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ และใช้กระบวนการศึกษาวิจัยที่เป็นสากลและความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย (Credible evidence) จึงส่งผลให้องค์การการค้าโลกตัดสินให้ออสเตรเลียชนะทั้งสองคดี โดยให้เหตุผลว่ามาตรการของออสเตรเลียมีความชอบธรรมในการปกป้องสุขภาพและไม่ขัดต่อความตกลงขององค์การการค้าโลก บทเรียนจากประเทศออสเตรเลีย นับเป็นตัวอย่างให้ประเทศไทยซึ่งออกมาตรการบุหรี่ซองแบบเรียบอันจะมีผลบังคับใช้ภายใน ๒๗๐ วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา […]

News
28/11/2018

ITH held the International Trade and Health (ITH) Conference 2018 under the theme of China’s Belt and Road Initiative (BRI) and health

  The fifth ITH annual conference successfully took place on 15-16 November 2018 in Bangkok hosted by the National Commission on International Trade and Health Studies (NCITHS), International Trade and Health Programme (ITH), and partners. Under the theme of “Belt and Road Initiative: Opportunity and Challenges for Health”, around 150 national and international experts from […]

News
22/10/2018

การประชุมวิชาการ “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา”

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา” ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Alan D. Lopez  The University of Melbourne และ  Ms. Carla AbouZahr จาก Bloomberg Philanthropies Data for Health Initiative ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายและคณะวิทยากรจากต่างประเทศอีก 4 ท่าน ให้การบรรยายประสบการณ์การดำเนินงานด้พัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายในระดับนานาชาติ  โดยมีนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมวิชาการ และร่วมบรรยายถึงภาพรวมการพัฒนาคุณภาพสาเหตุตายของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา  และ ศ.นพ.สุวัฒน์  จริยเลิศศักดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ […]

News
18/10/2018

ประชุมเสวนาวิชาการการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลก

ดร.ภญ.วลัยพร  พัชรนฤมล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และรักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓” เพื่อเป็นการถอดบทเรียนจากอดีตถึงปัจจุบันสู่การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของไทย  เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดโดย กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Global Health – MUGH)

News