22/02/2019

เห็นชอบ ‘แผน 10 ปีพัฒนากำลังคนสุขภาพ’ ปฏิรูปทั้งระบบ ‘ผลิต กระจาย จัดการ’ มุ่งลดเหลื่อมล้ำ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ.2561-2570) เตรียมรับทุกความท้าทายในอนาคต ทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่ โดยมุ่งปฏิรูประบบการผลิต การกระจายและบริหารจัดการกำลังคน บูรณาการทุกภาคส่วน พร้อมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลกำลังคนที่เปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561–2570) ซึ่งจะเป็นกรอบทิศทาง พัฒนากลไก นำไปสู่การดำเนินงานเพื่อให้ได้กำลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ บนวิสัยทัศน์ “ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม กำลังคนมีความสุข” แผนพัฒนากำลังคนฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วยแผนงาน 4 ด้าน คือ 1) สร้างและพัฒนากลไกนโยบายกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศภายใต้การบูรณาการของทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 2) ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 3) ปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และ 4) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลกำลังคนด้านสุขภาพที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินแผนดังกล่าว “ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ […]

News
13/02/2019

Kenya and Uganda press interview: learning Thai health system development for UHC implementation and a new route of medical tourism

January 21st, 2019 at International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Thailand During the visit in Thailand on the “Promoting Thai Medical Tourism in Kenya and Uganda” project, Royal Thai Embassy in Nairobi, Kenya requested the Ministry of Public Health, Thailand to support the Kenyan and Ugandan press to learn in UHC implementation […]

News
25/01/2019

เสวนาวิชาการบทเรียนจากมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลีย

http://iththailand.net/our-activities/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2

เสวนาวิชาการบทเรียนจากมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลีย แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH) จัดเสวนาวิชาการบทเรียนจากมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลีย  นักกฎหมายชี้ไทยต้องเตรียมข้อมูลสนับสนุนการประกาศใช้มาตรการบุหรี่ซองเรียบอย่างรัดกุมเพื่อเตรียมต่อสู้คดีพิพาทที่อาจเกิดขึ้น วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH) จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อบทเรียนจากมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลีย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำความเข้าใจกระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้องค์การการค้าโลกและกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ศึกษาบทเรียนจากการออกมาตรการบุหรี่ซองแบบเรียบของออสเตรเลียและรับฟังข้อเสนอแนะต่อการเตรียมตัวของไทยหากต้องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท การเสวนาได้รับความสนใจอย่างมากจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริหาร นักวิชาการ และนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 80 ท่าน ดร. ชาลี กาญจนกุญชร กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ผู้นำการเสวนาได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลออสเตรเลียชนะคดีที่ถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติฟ้องต่อศาลสูงของออสเตรเลียและอนุญาโตตุลาการภายใต้ความตกลง Australia- Hong Kong Free Trade Agreement  ว่ามาตรการซองบุหรี่แบบเรียบละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะสิทธิในเครื่องหมายการค้า ภายหลังจากที่กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Tobacco Plain Packaging Act 2011) มีผลบังคับใช้ว่า รัฐบาลออสเตรเลียมีการเตรียมพร้อมในด้านข้อมูลสนับสนุนการออกมาตรการดังกล่าวอย่างรัดกุม มีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ และใช้กระบวนการศึกษาวิจัยที่เป็นสากลและความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย (Credible evidence) จึงส่งผลให้องค์การการค้าโลกตัดสินให้ออสเตรเลียชนะทั้งสองคดี โดยให้เหตุผลว่ามาตรการของออสเตรเลียมีความชอบธรรมในการปกป้องสุขภาพและไม่ขัดต่อความตกลงขององค์การการค้าโลก บทเรียนจากประเทศออสเตรเลีย นับเป็นตัวอย่างให้ประเทศไทยซึ่งออกมาตรการบุหรี่ซองแบบเรียบอันจะมีผลบังคับใช้ภายใน ๒๗๐ วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา […]

News