25/11/2014

An interview with Professor Kenji Shibuya

An interview with Professor Kenji Shibuya On 16 November 2014, the Communication Team of IHPP received an honour from Professor Kenji Shibuya, Professor and Chair, Department of Global Health Policy, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, for an interview.

News
21/11/2014

ผู้รับทุนกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานด้านสาธารณสุข…

ผู้รับทุนกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานด้านสาธารณสุข จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ให้การต้อนรับผู้รับทุนกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมาจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข

News
01/10/2014

เครือข่ายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และและการรับโภชนาการอย่างเหมาะสมตามวัย 27-28 กันยายน 2557

สรุปประชุม เครือข่ายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และและการรับโภชนาการอย่างเหมาะสมตามวัย 27-28 กันยายน 2557

News
30/09/2014

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

News