21/05/2021

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนบริการของโรงพยาบาล โครงการการประเมินผลกระทบของโควิด 19 ต่อต้นทุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลรัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

News
19/05/2021

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องจัดจ้างที่ปรึกษา เป็นทีมถอดบทเรียน ผลกระทบของสถานการณ์โควิดและการปรับตัวของนโยบายและระบบบริการสุขภาพ(ภาครัฐและเอกชน) สำหรับโรคไม่ติดต่อ (Health service response)

Download  ประกาศสำนักงาน Download ใบสมัคร

News
07/05/2021

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการการประเมินผลกระทบของโควิด 19 ต่อต้นทุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลรัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

News
30/04/2021

ประกาศรับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น การจ้างเหมาจัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนบริการของโรงพยาบาล โครงการการประเมินผลกระทบของโควิด 19 ต่อต้นทุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลรัฐ ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2562

Download

News