05/04/2019

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร จำนวน 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำแผนและกำหนดนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะ ร่วมกับผู้บริหาร จัดการกระบวนการสื่อสาร โดยเฉพาะกระบวนการนำความรู้/งานวิจัยขององค์กร เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อช่องทางต่างๆ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาและผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ สำหรับเผยแพร่ บนสื่อต่างๆ เช่น Youtube, Line และ ออกบูธร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาค้นหาช่องทางการสื่อสารใหม่ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูลขององค์กร จัดทำรายงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กร การประเมินสื่อขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป คุณสมบัติและประสบการณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการจับประเด็น ย่อยเนื้อหาหรือข้อมูลเชิงลึก เช่น งานวิจัย หรือ เนื้อหาวิชาการ ให้ออกมาเป็นสื่อที่เข้าใจง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการดูแลและบริหารสื่อ New Media (Website, Social media, [...]
Job Opportunity
  • 1
  • 2