Blog

28/11/2019

CONSULTATIVE WORKSHOP ON UNIVERSAL HEALTH COVERAGE FOR CHILDREN AND WOMEN WITH 8 COUNTRIES

 

CONSULTATIVE WORKSHOP ON UNIVERSAL HEALTH COVERAGE FOR CHILDREN AND WOMEN WITH 8 COUNTRIES

ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดการประชุมปรึกษาหารือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเพื่อขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 8 ประเทศได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ ติมอร์ตะวันออก เวียดนามและประเทศไทย

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุเพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศในภูมิภาค และการเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศไทยในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้สำเร็จและมีความยั่งยืน รวมทั้งการผลักดันนโยบายและการจัดบริการด้านอนามัยแม่และเด็กให้มีความครอบคลุมอย่างมีคุณภาพ โดยดร.นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เป็นผู้นำการประชุม รูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายและนำเสนอข้อมูลรายประเทศ และการลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมการจัดบริการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลภาชี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและการเยี่ยมบ้านพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ประเด็นสำคัญจากการประชุมกล่าวโดยสรุปคือ การที่ประเทศจะบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ได้ จำเป็นต้องสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุมประชากร ซึ่งระบบบริการปฐมภูมิคือหัวใจสำคัญของการจัดบริการตามแนวทางหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้กล่าวถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในอีกหลากหลายประเด็น เช่น การได้วิเคราะห์อุปสรรคและโอกาสพัฒนาของประเทศตนเอง ความสำคัญของการออกแบบนโยบายให้เข้ากับบริบทประเทศโดยมุ่งเน้นความครอบคลุมของระบบบริการปฐมภูมิ และการเพิ่มงบประมาณด้านสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งการขยายขอบเขตบริการสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็กให้ครอบคลุมและเพียงพอ

News
About Webmaster IHPP Thailand