News

04/12/2019

The International Trade and Health [ITH] Conference 2019

The International Trade and Health [ITH] Conference 2019 เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมเมอเวนพิคฯ มีการจัดประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH) ประจำปี 2562 หัวข้อ “การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพของอาเซียน: แสวงจุดร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจ.คส. หรือ NCITHS) ร่วมกับแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH) และเครือข่าย การประชุมในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านากรค้าระหว่างประเทศของภูมิภาคอาเซียน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยจะนำเสนอผลการประชุมไปยังคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์กำลังเดินหน้ารื้อฟื้นการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างไทย-อียู หลังจากเวียดนามได้บรรลุข้อตกลงเอฟทีเอกับอียูไปแล้ว   Download Full News Detail: The International Trade and Health [ITH] Conference 2019 More information […]

News
04/12/2019

IHPP research fellow from the HPSR fellowship program presented the study in the American Society Tropical Medicine and Hygiene Annual Meeting in Washington DC

  Research fellow ภายใต้โครงการ HPSR fellowship เสนอผลงานวิชาการที่งานประชุมประจำปี American Society Tropical Medicine and Hygiene เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 19-24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา American Society Tropical Medicine and Hygiene ได้จัดประชุมประจำปี ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าประชุมกว่า 5,000 คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก การประชุมมีการหารือในประเด็นหลากหลายที่เกี่ยวกับโรคเขตร้อนและสุขอนามัย โดยมีการนำเสนอผลงานจากนักวิชาการเป็นจำนวนมาก มีประเด็นที่น่าสนใจจากการประชุม ได้แก่ เชื้อโรคและสุขอนามัยในชุมชน โรคที่มีความเกี่ยวพันกับปัญหาความยากจน การเกษตรและบทบาทของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และผลกระทบจากคุณภาพของยาปฏิชีวนะและปัญหาเชื้อดื้อยา ในการประชุมครั้งนี้ สัตวแพทย์หญิงอังคณา เลขะกุล Research fellow ภายใต้โครงการ HPSR fellowship ได้เสนอผลงานวิชาการเรื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มสำคัญขั้นวิกฤต (critically important) ในสุกร […]

News
02/12/2019

The Global Health Diplomacy Workshop in Tokyo, Japan

The Global Health Diplomacy Workshop in Tokyo, Japan Department of Global Health Policy จาก University of Tokyo ร่วมกับ Human Resource Strategy Center for Global Health (HRC-GH) และ Institute for Global Health Policy Research (iGHP) จาก National Center for Global Health and Medicine ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Global Health Diplomacy Workshop”  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ […]

News
28/11/2019

CONSULTATIVE WORKSHOP ON UNIVERSAL HEALTH COVERAGE FOR CHILDREN AND WOMEN WITH 8 COUNTRIES

  CONSULTATIVE WORKSHOP ON UNIVERSAL HEALTH COVERAGE FOR CHILDREN AND WOMEN WITH 8 COUNTRIES ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดการประชุมปรึกษาหารือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเพื่อขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 8 ประเทศได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ ติมอร์ตะวันออก เวียดนามและประเทศไทย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุเพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศในภูมิภาค และการเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศไทยในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้สำเร็จและมีความยั่งยืน รวมทั้งการผลักดันนโยบายและการจัดบริการด้านอนามัยแม่และเด็กให้มีความครอบคลุมอย่างมีคุณภาพ โดยดร.นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เป็นผู้นำการประชุม รูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายและนำเสนอข้อมูลรายประเทศ และการลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมการจัดบริการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลภาชี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและการเยี่ยมบ้านพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประเด็นสำคัญจากการประชุมกล่าวโดยสรุปคือ การที่ประเทศจะบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ได้ จำเป็นต้องสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุมประชากร ซึ่งระบบบริการปฐมภูมิคือหัวใจสำคัญของการจัดบริการตามแนวทางหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้กล่าวถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในอีกหลากหลายประเด็น เช่น การได้วิเคราะห์อุปสรรคและโอกาสพัฒนาของประเทศตนเอง […]

News
28/11/2019

Study Visit of Promoting evidence-based policymaking for universal health coverage

Study Visit of Promoting evidence-based policymaking for universal health coverage Wednesday 20 – Friday 22   November 2019 Bangkok, Thailand เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(International Health Policy Program, IHPP) ได้มีโอกาสจัดการศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้แทนจาก National Institute of Public Health, National Social  Protection Council, Ministry of Health’s Department of Planning and Health Information และInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH จากประเทศกัมพูชา ทั้งหมด 11 ท่าน  มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนานโยบายสุขภาพโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ […]

News