News

15/01/2020

Special Speakers on the topic “Do more: Cost Effective Analysis in IC” in the ICN Forum 14th

Special Speakers on the topic “Do more: Cost Effective Analysis in IC” in the ICN Forum 14th เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร  สพ.ญ.สุณิชา  ชานวาทิก และน.สพ.ศุภภัทร  คีรีวรรณ ได้เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรในงานประชุม “วิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 14” ภายใต้หัวข้อ “Do more:  Cost effective analysis in IC” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ งานประชุมนี้จัดโดย สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อและ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานประชุมดังกล่าวจัดขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 – […]

News
16/12/2019

Kick-off meeting on the Vietnam Global Health Office

Kick-off meeting on the Vietnam Global Health Office เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามได้จัดการประชุม “Kick-off meeting on the Vietnam Global Health Office” เพื่อประกาศการจัดตั้ง Vietnam Global Health Office นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินในเรื่องสุขภาพโลกระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศต่างๆ ทั้งนี้ดร.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ดร.วลัยพร พัชรนฤมล และดร.วริศา พานิชเกรียงไกร ได้รับเชิญให้นำเสนอประสบการณ์ของประเทศไทย โดยหนึ่งในผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศไทยในเรื่องสุขภาพโลกในอนาคต

News
06/12/2019

Universal Health Coverage (UHC) and Health Systems Development: Learning and Sharing Experiences between Morocco and Thailand

Universal Health Coverage (UHC) and Health Systems Development: Learning and Sharing Experiences between Morocco and Thailand   ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศได้จัดการศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูงจากราชอาณาจักรโมร็อกโกและเจ้าหน้าจากองค์การอนามัยโลก จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย เนื่องจากในขณะนี้ระบบสุขภาพของประเทศโมร็อกโกกำลังอยู่ในช่วงปฏิรูป วัตถุประสงค์หลักของการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้จึงต้องการพูดคุยในเรื่อง 1. การปฎิรูประบบสุขภาพของไทยโดยเน้นมิติด้านกลยุทธ์และด้านการเมือง 2. องค์กรด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบทบาทของการบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิและระบบการส่งต่อผู้ป่วย  3. ระบบการเงินทางสุขภาพโดยเน้นเรื่องของหลักเกณฑ์และการจัดการในการจ่ายเงินของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  4. การมีส่วนร่วมในนโยบายสุขภาพของประชาชนไทย 5. การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสุดท้าย 6. ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย คณะศึกษาดูงานยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมและเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 2 ธค 2562 นพ.ศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา  เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ […]

News
05/12/2019

Training of the trainer on global health workshop, November 24th – 27th, 2019

Training of the trainer on global health workshop, November 24th – 27th, 2019 เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา แผนงานสุขภาพโลกด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO CCS 2017-2021) ภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “The Training of the trainer on global health” ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ในการเป็นวิทยากรด้านสุขภาพโลก และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ดร.ทักษพล ธรรมรังสี  นายรังสรร มั่นคง และ ดร.วริศา พานิชเกรียงไกร ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะนำแก่วิทยากรรุ่นใหม่ ทั้ง 11 คน จาก 3 ประเทศ […]

News