Job Opportunity

03/07/2018

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิจัย (Research coordinator) จำนวน 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ประสานงานวิจัย เพื่อปฏิบัติงานโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

Job Opportunity
08/06/2018

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิจัย : ด้านระบาดวิทยา ประชากรศาสตร์ภาระโรค สถิติ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ประสานงาน เพื่อปฏิบัติงานในแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย (Thailand Burden of Disease) โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

Job Opportunity
12/01/2018

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (Program coordinator) จำนวน 1 อัตรา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ Asia Pacific Action Alliance for Human Resources for Health (AAAH) เป็นเครือข่ายของประเทศต่างๆในภูมิภาค Asia-Pacific จำนวน 17 ประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหากำลังคนด้านสุขภาพของภูมิภาค โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

Job Opportunity
12/01/2018

ประกาศรับสมัครนักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน “แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน “แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย (Thai-Surveillance of Antimicrobial consumption)” จำนวน 2 ตำแหน่ง

Job Opportunity