Contents

30/10/2019

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร จำนวน 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำแผนและกำหนดนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะ ร่วมกับผู้บริหาร จัดการกระบวนการสื่อสาร โดยเฉพาะกระบวนการนำความรู้/งานวิจัยขององค์กร เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อช่องทางต่างๆ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาและผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ สำหรับเผยแพร่ บนสื่อต่างๆ เช่น Youtube, Line และ ออกบูธร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาค้นหาช่องทางการสื่อสารใหม่ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูลขององค์กร จัดทำรายงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กร การประเมินสื่อขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป คุณสมบัติและประสบการณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการจับประเด็น ย่อยเนื้อหาหรือข้อมูลเชิงลึก เช่น งานวิจัย หรือ เนื้อหาวิชาการ ให้ออกมาเป็นสื่อที่เข้าใจง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการดูแลและบริหารสื่อ New Media (Website, Social media, [...]
Job Opportunity
29/10/2019

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิจัย (Researcher) จำนวน 2 อัตรา แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Programme: ITH)

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยประจำแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Programme: ITH) ซึ่งดำเนินงานครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การจัดสร้างและจัดการองค์ความรู้ (Knowledge generation and management) การสร้างเครือข่าย (Networking) การสื่อสารข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดันนโยบาย (Knowledge communication and policy advocacy) และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง (Capacity building and strengthening) โดยขอบเขตของงานเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในประเด็นต่างๆ หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิจัย ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง เขียนโครงการวิจัยและงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัย นำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และรูปแบบอื่นๆ ร่วมกับทีมงานในการดำเนินกิจกรรมของแผนงาน ITH ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติและประสบการณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ [...]
Job Opportunity