Monthly Archives: December 2019

16/12/2019

Kick-off meeting on the Vietnam Global Health Office

Kick-off meeting on the Vietnam Global Health Office เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามได้จัดการประชุม “Kick-off meeting on the Vietnam Global Health Office” เพื่อประกาศการจัดตั้ง Vietnam Global Health Office นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินในเรื่องสุขภาพโลกระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศต่างๆ ทั้งนี้ดร.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ดร.วลัยพร พัชรนฤมล และดร.วริศา พานิชเกรียงไกร ได้รับเชิญให้นำเสนอประสบการณ์ของประเทศไทย โดยหนึ่งในผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศไทยในเรื่องสุขภาพโลกในอนาคต

News
06/12/2019

Universal Health Coverage (UHC) and Health Systems Development: Learning and Sharing Experiences between Morocco and Thailand

Universal Health Coverage (UHC) and Health Systems Development: Learning and Sharing Experiences between Morocco and Thailand   ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศได้จัดการศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูงจากราชอาณาจักรโมร็อกโกและเจ้าหน้าจากองค์การอนามัยโลก จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย เนื่องจากในขณะนี้ระบบสุขภาพของประเทศโมร็อกโกกำลังอยู่ในช่วงปฏิรูป วัตถุประสงค์หลักของการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้จึงต้องการพูดคุยในเรื่อง 1. การปฎิรูประบบสุขภาพของไทยโดยเน้นมิติด้านกลยุทธ์และด้านการเมือง 2. องค์กรด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบทบาทของการบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิและระบบการส่งต่อผู้ป่วย  3. ระบบการเงินทางสุขภาพโดยเน้นเรื่องของหลักเกณฑ์และการจัดการในการจ่ายเงินของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  4. การมีส่วนร่วมในนโยบายสุขภาพของประชาชนไทย 5. การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสุดท้าย 6. ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย คณะศึกษาดูงานยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมและเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 2 ธค 2562 นพ.ศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา  เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ […]

News
05/12/2019

Training of the trainer on global health workshop, November 24th – 27th, 2019

Training of the trainer on global health workshop, November 24th – 27th, 2019 เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา แผนงานสุขภาพโลกด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO CCS 2017-2021) ภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “The Training of the trainer on global health” ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ในการเป็นวิทยากรด้านสุขภาพโลก และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ดร.ทักษพล ธรรมรังสี  นายรังสรร มั่นคง และ ดร.วริศา พานิชเกรียงไกร ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะนำแก่วิทยากรรุ่นใหม่ ทั้ง 11 คน จาก 3 ประเทศ […]

News
04/12/2019

The International Trade and Health [ITH] Conference 2019

The International Trade and Health [ITH] Conference 2019 เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมเมอเวนพิคฯ มีการจัดประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH) ประจำปี 2562 หัวข้อ “การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพของอาเซียน: แสวงจุดร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจ.คส. หรือ NCITHS) ร่วมกับแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH) และเครือข่าย การประชุมในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านากรค้าระหว่างประเทศของภูมิภาคอาเซียน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยจะนำเสนอผลการประชุมไปยังคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์กำลังเดินหน้ารื้อฟื้นการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างไทย-อียู หลังจากเวียดนามได้บรรลุข้อตกลงเอฟทีเอกับอียูไปแล้ว   Download Full News Detail: The International Trade and Health [ITH] Conference 2019 More information […]

News
04/12/2019

IHPP research fellow from the HPSR fellowship program presented the study in the American Society Tropical Medicine and Hygiene Annual Meeting in Washington DC

  Research fellow ภายใต้โครงการ HPSR fellowship เสนอผลงานวิชาการที่งานประชุมประจำปี American Society Tropical Medicine and Hygiene เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 19-24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา American Society Tropical Medicine and Hygiene ได้จัดประชุมประจำปี ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าประชุมกว่า 5,000 คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก การประชุมมีการหารือในประเด็นหลากหลายที่เกี่ยวกับโรคเขตร้อนและสุขอนามัย โดยมีการนำเสนอผลงานจากนักวิชาการเป็นจำนวนมาก มีประเด็นที่น่าสนใจจากการประชุม ได้แก่ เชื้อโรคและสุขอนามัยในชุมชน โรคที่มีความเกี่ยวพันกับปัญหาความยากจน การเกษตรและบทบาทของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และผลกระทบจากคุณภาพของยาปฏิชีวนะและปัญหาเชื้อดื้อยา ในการประชุมครั้งนี้ สัตวแพทย์หญิงอังคณา เลขะกุล Research fellow ภายใต้โครงการ HPSR fellowship ได้เสนอผลงานวิชาการเรื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มสำคัญขั้นวิกฤต (critically important) ในสุกร […]

News
  • 1
  • 2