Blog

30/12/2014

เปิดรับข้อเสนอเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนแก่บุคคลภายนอกแผนงานฯ ในด้านวิชาการ (รอบที่3)

Research Grants : แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Programme: ITH) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เปิดรับข้อเสนอเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนแก่บุคคลภายนอกแผนงานฯ ในด้านวิชาการ โดยเน้นงาน 4 ด้านที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ ได้แก่ (1) การค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพและทรัพย์สินทางปัญญา; (2) การค้าสินค้าทำลายสุขภาพ; (3) การค้าด้านการบริการสุขภาพ และ (4) การค้าอาหาร
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารที่แนบมานี้ หรือติดต่อแผนงานฯ โดยท่านสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

  • ภ.ญ.ชุติมา อรรคลีพันธุ์  (ผู้จัดการแผนงานฯ)
    โทรศัพท์ : 02-590-2378 โทรสาร : 02-590-2385  Email: chutima@ihpp.thaigov.net
  • นางสาวหทัยชนก สุมาลี (ผู้ประสานงานแผนงานฯ)
    โทรศัพท์ : 02-590-2382 โทรสาร : 02-590-2385 Email: hathaichanok@ihpp.thaigov.net
Scholarship/Grant
About IHPP webmaster