Blog

17/08/2012

สัมมนาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย เพื่อก้าวใหม่กับการพัฒนาระบบสุขภาพ

อึ้งไทยตาย-เดี้ยง สูญสุขภาพ 10.2 ล้าน DALYs ทุกปีิ เหล้า บุหรี่ ซิ่ง อ้วน เหตุหลัก : เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ในการสัมมนา “ภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย เพื่อก้าวใหม่กับการพัฒนาระบบสุขภาพ”

นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศาสตราจารย์อาวุโสด้านระบาดวิทยา เปิดเผยผลการศึกษาในปี 2552 ซึ่งดำเนินการโดยทีมวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทยจากสำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ว่า ในปีดังกล่าว การตายก่อนวัยอันสมควรและการเกิดภาวะทุพลภาพรายใหม่ ทำให้คนไทยสูญเสียช่วงชีวิตที่จะอยู่อย่างมีความสุขไปถึง 10.2 ล้านปี หรือ 10.2 ล้าน DALY
สำหรับปัจจัยเสี่ยงห้าอันดับแรก ศ.นพ.วีระศักดิ์ กล่าวว่า DALY ทั้งหมดของชายไทยมาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ร้อยละ 15.7 จากยาสูบร้อยละ 11.3 ความดันโลหิตสูงร้อยละ 6.2 การไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 5.9 และภาวะคลอเลสเตอรอลสูงร้อยละ 3.1 ส่วน DALY ทั้งหมดของหญิงไทยมาจาก ดัชนีมวลกายสูง(อ้วน) ร้อยละ 7.7 ความดันโลหิตสูงร้อยละ 6 การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยร้อยละ 5.4 ภาวะโคเลสเตอรอลสูงร้อยละ 3.3 และ การสูบบุหรี่ร้อยละ 2.2
“การวิเคราะห์ภาระโรคซึ่งวัดเป็น DALY จัดทำเพื่อให้หน่วยงานทั้งหมดของประเทศทราบสถานการณ์ปัญหาและนำไปปรับเปลี่ยนนโยบาย ข้อมูลที่มีอยู่บ่งชี้ว่าเราควรเพิ่มมาตรการลดการบริโภคแอลกอฮอล์ ยาสูบ และอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ รวมทั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบเดินทางขนส่งให้ปลอดภัย และให้ประชาชนได้เดินหรือขี่จักรยานอย่างสะดวกเพื่อการเป็นการออกกำลังกายประจำ เพื่อยืดอายุขัยและเพิ่มสุขภาวะของทุกคน”

News
About IHPP webmaster