30/03/2018

สถานการณ์จุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Situation of alcohol outlets)

# Details
Year 2018
Source วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2561;12:42-55.
Title สถานการณ์จุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Situation of alcohol outlets)
Author(s) จิราภรณ์ กมลรังสรรค์ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ – IHPP)

นงนุช ใจชื่น (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ – IHPP)

สุรศักดิ์ ไชยสงค์ (หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ – IHPP)

Address Affiliate DMJ280
Address Correspondence จิราภรณ์ กมลรังสรรค์ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ – IHPP)
Abstract
Keywords
Details
Full-text.pdf  
New Publications
About Webmaster IHPP Thailand