Blog

13/04/2020

หนังสือ “งานรำลึก12ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์”

หนังสือ “งานรำลึก12ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์”  >>>>>CLICK<<<<<

งานรำลึก ๑๒ ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นงานที่มูลนิธิ
มิตรภาพบำบัด จัดต่อเนื่องมาทุกปี. ในปีนี้ประธานในงานคือ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและอดีตผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา :
บทเรียนจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”; ซึ่งได้กล่าวถึงบริการสาธารณะอีกประเภทหนึ่งที่
มีความสำคัญเช่นเดียวกับงานสาธารณสุข คือบริการทางการศึกษา. กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ซึ่งหวังว่าการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย ในที่สุดจะสามารถประสบความสำเร็จ
เหมือนภาคสาธารณสุขที่คุณหมอสงวนฯ และผู้ร่วมอุดมการณ์ได้ทำกับระบบประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ที่ประสบความสำเร็จและได้รับคำ ชื่นชมจากทั่วโลก. ในงานมีการมอบรางวัล
มิตรภาพบำบัดดีเด่นเหมือนเช่นทุกปี สำหรับปี ๒๕๖๒ ได้มอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ๔
รางวัลและรางวัลชมเชย ๙ รางวัล ให้แก่ ผู้ป่วย อาสาสมัคร ผู้ให้บริการและหน่วยบริการที่
สนับสนุนงานมิตรภาพบำบัดตลอดมา ซึ่งทุกท่านที่ได้รับรางวัลล้วนสร้างผลงานที่ทรงคุณค่า
มากกว่ารางวัลที่ได้รับทั้งสิ้น
สำหรับองค์ปาฐกในงานได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
“นายช่างผู้บรรจงสร้างระบบบริการและหลักประกันสุขภาพไทย” ซึ่งมาปาฐกถาในหัวข้อ
“หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”. นายแพทย์วิโรจน์ได้ตั้งคำถามและ
ตอบคำถามสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของประเทศไทย คือ (๑) What have been
transformed? ซึ่งคำตอบคือระบบธรรมาภิบาลที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง ค.ศ. ๑๙๙๐, จาก
ระบบราชการไปจนถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคส่วนต่างๆ. (๒) What are
the contributing factors? ปัจจัยที่มีผลต่อการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา ได้แก่
บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข, การเข้าถึงยารวมทั้งยากำพร้า, การให้ความสำคัญอย่างต่อ
เนื่องสำหรับงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, ศักยภาพของประเทศไทยในการ
ผลิตหลักฐานข้อเท็จจริง (evidences), และบทบาทของภาคประชาสังคมและพลเมืองที่เข้มแข็ง
ในการทำให้เสียงของพวกเขามีผู้ได้ยิน. (๓) Outcomes of the transformations ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปของประเทศไทย ซึ่งมีผลลัพธ์สำคัญ คือมีการออกแบบที่ดี, นำความรู้
จากตำรามาประยุกต์อย่างได้ผล, ทุกบทเรียนผ่านการทดลองมาหลายครั้งเป็นอย่างดี.
ในภาคบ่ายเป็นเวทีการเสวนาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยต่อการพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยผู้แทนจากเครือข่ายผู้ป่วยโรคต่างๆ รวม
ทั้งคนพิการและคนไร้บ้าน; ซึ่งเน้นในประเด็นของการผลักดันสิทธิประโยชน์, การเข้าถึงบริการ
ของรัฐ, และการไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง; โดยความร่วมมือกันของเครือข่ายพลเมืองที่เข้มแข็ง.
เชื่อว่า กิจกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ “แสงดาวแห่งศรัทธา” ที่แม้จะไม่สุกใสสว่างไสว
แต่จะเป็นพลังใจให้แก่กันและกันอย่างไม่มีวันมอดดับ.

ด้วยจิตคารวะ
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

*ส่วนหนึ่งจากหนังสือ “งานรำลึก12ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์”

News
About Webmaster IHPP Thailand