Blog

13/04/2020

รายงานผลการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน

รายงานผลการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2563


รายงานผลการสำรวจ ระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน 2563


รายงานผลการสำรวจรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่4  วันที่ 23-30 เมษายน 2563)


รายงานผลการสำรวจรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่3  วันที่ 16-22 เมษายน 2563)


 


 

รายงานผลการสำรวจรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่2  วันที่ 9-15 เมษายน 2563)


 

รายงานผลการสำรวจรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่1  วันที่ 2-8 เมษายน 2563)


รายงานผลสำรวจรายวัน

สัปดาห์ที่ 1

News
About Webmaster IHPP Thailand