27/02/2018

มาตรการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานที่ทํางาน: การทบทวนวรรณกรรม (Smoking cessation interventions in the workplace: a review)

# Details
Year 2018
Source วารสารวิชาการสาธารณสุข 2561;27:67-75.
Title มาตรการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานที่ทํางาน: การทบทวนวรรณกรรม (Smoking cessation interventions in the workplace: a review)
Author(s) ฟอระดี นุชส่งสิน (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล)

กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน)

ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ – IHPP)

Address Affiliate DMJ278
Address Correspondence
Abstract
Keywords
Details
Full-text.pdf  
New Publications
About Webmaster IHPP Thailand