30/03/2018

ประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาในทางการแพทย์และการเปิดเสรีการใช้กัญชา (Potential benefits and risks from medicalisation and legalisation of cannabis)

# Details
Year 2018
Source วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2561;12:71-94.
Title ประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาในทางการแพทย์และการเปิดเสรีการใช้กัญชา (Potential benefits and risks from medicalisation and legalisation of cannabis)
Author(s) ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ (โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ – IHPP)

โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)

Address Affiliate DMJ281
Address Correspondence ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ (โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ – IHPP)
Abstract
Keywords
Details
Full-text.pdf  
New Publications
About Webmaster IHPP Thailand