18/10/2018

ประชุมเสวนาวิชาการการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลก

ดร.ภญ.วลัยพร  พัชรนฤมล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และรักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓” เพื่อเป็นการถอดบทเรียนจากอดีตถึงปัจจุบันสู่การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของไทย  เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดโดย กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Global Health – MUGH)

News
About Webmaster IHPP Thailand