Blog

08/06/2018

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิจัย : ด้านระบาดวิทยา ประชากรศาสตร์ภาระโรค สถิติ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ประสานงาน เพื่อปฏิบัติงานในแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย (Thailand Burden of Disease) โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมทีมวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยภาระโรค
 2. พัฒนาโครงร่างงานวิจัย
 3. ดำเนินการศึกษาวิจัย ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
 4. จัดทำรายงานการวิจัยบทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ และเขียนบทความเผยแพร่
 5. นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการฯและ ผลการศึกษาวิจัยในเวทีต่าง ๆ ตามมอบหมาย
 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานศึกษาวิจัย
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติและประสบการณ์

 1. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยปริญญาโทในสาขาระบาดวิทยา, ชีวสถิติ, สถิติ, ประชากรศาสตร์หรือสาขาทางการแพทย์/สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในทีมงาน
 3. มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบสูงมีความมุ่งมั่นในการทำงานอดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีมทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 4. มีทักษะที่ดีหรือโดดเด่น ในด้านภาษาอังกฤษการผลักดันนโยบาย การสื่อสารนโยบาย การสร้างเครือข่าย
 5. มีทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติในระดับดี เช่น SPSS, STATA, R
 6. มีพื้นฐานในการทำวิจัยด้านสุขภาพ และงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 7. มีประสบการณ์ในการวิจัย อย่างน้อย 2 ปี หากมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการด้านระบาดวิทยาหรือสุขภาพประชากรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. สามารถทำงานล่วงเวลาและออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บ่อยโดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

อัตราเงินเดือน : ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การพัฒนานศักยภาพ

เอกสารประกอบการสมัคร : ประวัติส่วนบุคคล (Resume), สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี), ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) และ เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

วิธีการสมัคร: สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง

นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน)

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น3 ซอยสาธารณสุข 6

(ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385        E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net

ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihppthaigov.net

Download

Job Opportunity
About Webmaster IHPP Thailand