Blog

12/01/2018

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (Program coordinator) จำนวน 1 อัตรา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ Asia Pacific Action Alliance for Human Resources for Health (AAAH) เป็นเครือข่ายของประเทศต่างๆในภูมิภาค Asia-Pacific จำนวน 17 ประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหากำลังคนด้านสุขภาพของภูมิภาค โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 

หน้าที่หลัก/สาระสำคัญของงานโดยสรุป

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและประสานงานโครงการ AAAH ทำหน้าที่จัดการงานเอกสาร และสนับสนุนการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานธุรการและประสานงานโครงการวิจัย
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เช่น เครือข่าย AAAH 17 ประเทศ, องค์การอนามัยโลก และ แหล่งทุนต่างๆ
 3. ดูแล ประสานงาน ตารางการนัดหมายของทีมนักวิจัยและผู่ช่วยนักวิจัยในโครงการ
 4. ประสานงาน และจัดเตรียมกิจกรรมและงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เช่น นัดหมายเชิญประชุม จัดประชุม สัมมนา ประชุมวิชาการ งานจัดเลี้ยง
 5. รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ
 6. จัดการงานเอกสาร และจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ เช่น เอกสารการประชุม รายงานการประชุม เอกสารในการวิจัย เป็นต้น
 7. ดูแลการงบประมาณ และรวบรวมค่าใช้จ่ายของโครงการ
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาศิลปะศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฟังพูด อ่าน เขียน) ได้ดี เยี่ยม
 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ ด้านธุรการ เลขานุการ ประสานงานโครงการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 6. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้

อัตราเงินเดือน : ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การพัฒนานศักยภาพ

เอกสารประกอบการสมัคร : ประวัติส่วนบุคคล (Resume), สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี), ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) และ เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

­วิธีการสมัคร: สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง

นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน)

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น3 ซอยสาธารณสุข 6

(ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385       E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net

ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

Download

Job Opportunity
About Webmaster IHPP Thailand