16/07/2018

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับการรับ – จ่าย ฝาก ถอน การเก็บรักษา การนําส่งเงิน ใบสําคัญ
  3. ตรวจสอบการจัดทำและดำเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณตลอดจนเบิกจ่ายงบประมาณ ทำบัญชีทั่วไป และทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน จัดทำรายงานการเงินของโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้
  4. ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเพื่อให้การดําเนินงานของโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
  5. ตรวจสอบจัดทําเอกสาร กบข. ภ.ง.ด. ประกันสังคม และออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่ จ่าย เพื่อให้การจัดทําเอกสารด้านการเงินถูกต้องและรวดเร็ว

 

คุณสมบัติและประสบการณ์

  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงินและการบัญชี
  3. มีประสบการณ์การด้านการเงินและการบัญชี

อัตราเงินเดือน : ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การพัฒนาศักยภาพ

เอกสารประกอบการสมัคร : ประวัติส่วนบุคคล (Resume), สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี), ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) และ เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

วิธีการสมัคร: สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง

นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน)

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น3 ซอยสาธารณสุข 6

(ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385  E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net

ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

Download

Job Opportunity
About Webmaster IHPP Thailand