30/10/2019

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร จำนวน 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ

มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนและกำหนดนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะ ร่วมกับผู้บริหาร
 2. จัดการกระบวนการสื่อสาร โดยเฉพาะกระบวนการนำความรู้/งานวิจัยขององค์กร เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อช่องทางต่างๆ
 3. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ
 • พัฒนาและผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ สำหรับเผยแพร่ บนสื่อต่างๆ เช่น Youtube, Line และ ออกบูธร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • พัฒนาค้นหาช่องทางการสื่อสารใหม่ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย
 • พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูลขององค์กร
 • จัดทำรายงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กร
 1. การประเมินสื่อขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

คุณสมบัติและประสบการณ์

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสามารถในการจับประเด็น ย่อยเนื้อหาหรือข้อมูลเชิงลึก เช่น งานวิจัย หรือ เนื้อหาวิชาการ ให้ออกมาเป็นสื่อที่เข้าใจง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
 3. มีประสบการณ์ด้านการดูแลและบริหารสื่อ New Media (Website, Social media, interactive media) โดยเฉพาะการใช้สื่อ New Media เพื่อนำวางแผนสื่อสารออนไลน์สำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร อย่างน้อย 1 ปี
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ รักในงานออกแบบ สามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบเบื้องต้น
 5. มีทักษะด้านการพูดและการเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีมาก และสามารถติดต่อสื่อสาร (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 6. ทำงานตรงต่อเวลา มีทักษะในการบริหารจัดการงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ชอบเรียนรู้กระตือรืนร้นสามารถประยุกต์แนวทางใหม่ๆ ทำงานเป็นทีม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 7. ผู้สมัครควรมี Portfolio มานำเสนอ

อัตราเงินเดือน: ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การพัฒนาศักยภาพ

เอกสารประกอบการสมัคร : ประวัติส่วนบุคคล (Resume), สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี), ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) และ เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

วิธีการสมัคร: สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง

นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน)

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น3 ซอยสาธารณสุข 6

(ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 02 590 2397, 02 590 2366 โทรสาร 02 590 2385            E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net

ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

Appication form_IHPF

Job Opportunity
About Webmaster IHPP Thailand