29/10/2019

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิจัย (Researcher) จำนวน 2 อัตรา แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Programme: ITH)

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยประจำแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Programme: ITH) ซึ่งดำเนินงานครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การจัดสร้างและจัดการองค์ความรู้ (Knowledge generation and management) การสร้างเครือข่าย (Networking) การสื่อสารข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดันนโยบาย (Knowledge communication and policy advocacy) และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง (Capacity building and strengthening) โดยขอบเขตของงานเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในประเด็นต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิจัย

 1. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 2. เขียนโครงการวิจัยและงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
 4. นำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และรูปแบบอื่นๆ
 5. ร่วมกับทีมงานในการดำเนินกิจกรรมของแผนงาน ITH ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ
 2. มีทักษะ/ประสบการณ์ด้านการวิจัย และทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอ การเขียนบทความวิชาการ การสร้างเครือข่าย การประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน
 4. มีความสามารถวางแผนระบบงานได้ด้วยตัวเองและดำเนินโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 5. มีความมุ่งมั่นในการทำงานวิชาการด้านนโยบายและระบบสุขภาพโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองและทักษะที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
 6. มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 7. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือออกปฏิบัติงานนอกสถานที่/ต่างจังหวัดได้

อัตราเงินเดือน : ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การพัฒนาศักยภาพ

เอกสารประกอบการสมัคร : ประวัติส่วนบุคคล, สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี), ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

วิธีการสมัคร: สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง

นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน)

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น3 ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข)

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385  E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net

ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

Appication form_IHPF

 

Job Opportunity
About Webmaster IHPP Thailand