25/01/2018

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง Programme Coordinator) จำนวน 1 ตำแหน่ง แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Programme : ITH)

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Programme Coordinator จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานกับแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Programme) โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมติดตามการบริหารแผนงาน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ตั้งไว้
 2. ประเมินผลความก้าวหน้าของแผนงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เช่น แหล่งทุน เครือข่ายของแผนงานฯ
 4. ดูแล ประสานงาน ตารางการนัดหมายของทีมวิจัยของแผนงานฯ
 5. ประสานงาน และจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแผนงาน เช่น นัดหมายเชิญประชุม จัดประชุม สัมมนา ประชุมวิชาการ
 6. รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ
 7. จัดการงานเอกสาร และจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ เช่น เอกสารการประชุม รายงานการประชุม เอกสารในการวิจัย เป็นต้น
 8. ดูแลรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่าย การเบิกจ่ายและจัดทำงบประมาณของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติและประสบการณ์

 1. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการจัดการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งด้านการอ่าน เขียน ฟัง พูด โดยมีผลสอบคะแนน IELTS (International English Language Testing System) ไม่น้อยกว่า 6.0 หรือเทียบเท่า
 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานประสานงานโครงการ/แผนงานหรือมีประสบการณ์ทำงานบริหารโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 6. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้

อัตราเงินเดือน : ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เอกสารประกอบการสมัคร : ประวัติส่วนบุคคล (Resume), สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี), ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) และ เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

วิธีการสมัคร: สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง

นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน)

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น3 ซอยสาธารณสุข 6

(ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385        E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net

ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

Download

Job Opportunity
About Webmaster IHPP Thailand