Blog

03/07/2018

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิจัย (Research coordinator) จำนวน 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ประสานงานวิจัย เพื่อปฏิบัติงานโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ด้านประสานงาน
 • สามารถวางแผน และประสานงานการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละโครงการย่อย
 • ติดต่อประสานงานกับ นักวิจัยภายในทีม บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานในพื้นที่ สำหรับการเก็บข้อมูล
 • จัดเตรียมการประชุม ทั้งในและนอกสำนักงาน และการจดบันทึกการประชุม
 • ประสานการทำงานกับแหล่งทุน และเครือข่ายวิชาการ
 1. ด้านวิชาการ
 • สามารถเป็นผู้ช่วยและอำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ในการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
 • สามารถช่วยจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ และรายงานผลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
 1. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

คุณสมบัติและประสบการณ์

 1. ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาการจัดการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งด้านการอ่าน เขียน ฟัง พูด
 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานประสานงานโครงการ หรือแผนงาน โดยเฉพาะในการเป็นผู้ประสานในแผนงาน/โครงการที่ให้ทุนสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 6. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้

อัตราเงินเดือน: ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การพัฒนาศักยภาพ

เอกสารประกอบการสมัคร : ประวัติส่วนบุคคล (Resume), สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี), ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) และ เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

วิธีการสมัคร: สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง

นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน)

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น3 ซอยสาธารณสุข 6

(ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385        E-mail address:sanya@ihpp.thaigov.net

ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihppthaigov.net

Download

Job Opportunity
About Webmaster IHPP Thailand