Blog

05/07/2019

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิจัย (Researcher)/ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) จำนวน 2 อัตรา

 

แผนงานวิจัยระบบการเงินการคลังสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(Health Financing &Universal Health Coverage)

************************

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยประจำแผนงานวิจัยระบบการเงินการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Health Financing &Universal Health Coverage) ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานวิจัยงานวิชาการ และการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยมีโครงการต่อเนื่อง 3 โครงการหลัก ได้แก่ บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Accounts) ความครอบคลุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective coverage) และการคิดต้นทุนโรงพยาบาล (Hospital costing)

อัตราเงินเดือน: ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การพัฒนาศักยภาพ

เอกสารประกอบการสมัคร : ประวัติส่วนบุคคล, สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี), ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิจัย
  1.1 รับผิดชอบและบริหารจัดการโครงการ/โครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
    ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญดังนี้
    o เขียนเสนอร่างโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ และขอจริยธรรมการวิจัย
    o ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ
    o วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เขียนรายงานโครงการ
    o การนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และรูปแบบอื่นๆ
  1.2 ประสานงานในโครงการที่รับผิดชอบกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
    สาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัย องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก
    และหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ เป็นต้น
  1.3 ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง/เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอยู่เสมอ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการนโยบาย
    การเขียนบทความวิชาการ วาระทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องระดับประเทศและระดับโลก งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  1.4 วางแผนและปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ของแผนงาน
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยนักวิจัย
  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1.1-1.4 ภายใต้การดูแลของนักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าแผนงาน
3. คุณสมบัติและประสบการณ์
  3.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ และปริญญาโทขึ้นไป
    ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์การเมือง
    หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (หากจบปริญญาตรีหรือโทจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3.2 มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและทักษะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) การสร้างกรอบความคิด (conceptualization)
    การคิดเชิงระบบ (system thinking)การจัดลำดับความสำคัญ (prioritization) การบริหารจัดการ (management) การทำงานเป็นทีม
    (teamwork) เป็นต้น
  3.3 มีทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน
  3.4 มีความมุ่งมั่นในการทำงานวิชาการด้านนโยบายและระบบสุขภาพ (commitment) และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองและทักษะที่จำเป็น
    อย่างต่อเนื่อง (life-long learning and development)
  3.5 มีความรับผิดชอบสูง ยืดหยุ่น รักการเรียนรู้ สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้
  3.6 สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้

วิธีการสมัคร: สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง

นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน)

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น3 ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข)

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385  E-mail address:sanya@ihpp.thaigov.net

ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

Appication form_IHPF

Job Opportunity
About Webmaster IHPP Thailand