22/10/2018

การประชุมวิชาการ “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา”

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา” ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Alan D. Lopez  The University of Melbourne และ  Ms. Carla AbouZahr จาก Bloomberg Philanthropies Data for Health Initiative ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายและคณะวิทยากรจากต่างประเทศอีก 4 ท่าน ให้การบรรยายประสบการณ์การดำเนินงานด้พัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายในระดับนานาชาติ  โดยมีนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมวิชาการ และร่วมบรรยายถึงภาพรวมการพัฒนาคุณภาพสาเหตุตายของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา  และ ศ.นพ.สุวัฒน์  จริยเลิศศักดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ซึ่งมีผู้แทนจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และอีกหลากหลายหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อมูลการตายของประเทศไทยในอนาคต

News
About Webmaster IHPP Thailand