Saturday, 20 December 2014

December 2014
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

การประเมินความเป็นธรรมทางสุขภาพ (health equity analysis) วันที่ ๒๕...

ดร. ภูษิต ประคองสาย อภิปราย "การประเมินความเป็นธรรมทางสุขภาพ (health equity analysis)" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล การดำเนินงานตามมาตรการและผลลั...