Sunday, 23 November 2014

November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

การประเมินความเป็นธรรมทางสุขภาพ (health equity analysis) วันที่ ๒๕...

ดร. ภูษิต ประคองสาย อภิปราย "การประเมินความเป็นธรรมทางสุขภาพ (health equity analysis)" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล การดำเนินงานตามมาตรการและผลลั...