Friday, 30 January 2015

January 2015
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

การประเมินความเป็นธรรมทางสุขภาพ (health equity analysis) วันที่ ๒๕...

ดร. ภูษิต ประคองสาย อภิปราย "การประเมินความเป็นธรรมทางสุขภาพ (health equity analysis)" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล การดำเนินงานตามมาตรการและผลลั...